image banner
Quyết định thành lập Ban vận động, Kế hoạch vận động ủng hộ tài chính nâng cấp NTLS xã Nghĩa Châu
Lượt xem: 257
Quyết định, Kế hoạch

§¶ng bé HuyÖn NghÜa H­Ưng                     §¶ng céng s¶n viÖt nam

   ®¶ng ñy x· NghÜa ch©u          NghÜa Ch©u, ngµy 03  th¸ng 04 n¨m 2016

           Sè: 04 - Q§/§U

 

 

QuyÕt §Þnh

 V/v: Thµnh lËp ban vËn ®éng ñng hé tµi chÝnh n©ng cÊp, söa ch÷a

nghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u

 

      - C¨n cø ®iÒu 14 chư­­¬ng II §iÒu lÖ §¶ng C«ng S¶n ViÖt Nam khãa XI.

      -Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi §¹i BiÓu §¶ng bé x· lÇn thø XXIV (NhiÖm kú 2015 - 2020) vÒ n©ng cÊp söa ch÷a NghÜa trang liÖt sü ®¹t chuÈn N«ng th«n míi giai ®o¹n n¨m 2016 - 2017.

      - XÐt ®Ò nghÞ cña v¨n phßng §¶ng ñy vµ c¸n bé lao ®éng th­ương binh x· héi x·.

 

§¶ng ñy quyÕt ®Þnh

 

      §iÒu 1: Thµnh lËp ban vËn ®éng ñng hé tµi chÝnh n©ng cÊp, söa ch÷a nghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u. Gåm  c¸c ®ång chÝ cã tªn sau:

1. §/c NguyÔn Quèc To¶n: Phã bÝ th­­ th­­ưêng trùc §¶ng ñy : Tr­­ëng ban.

2. §/c NguyÔn ThÞ H¶o: TV§U - Phã chñ tÞch UBND x· : Phã ban.

3. §/c NguyÔn Anh Dòng: TV §U - Chñ tÞch UBMTTQ x· : Phã ban TT.

4. ¤ng NguyÔn V¨n Biªn: Con em quª h­ư¬ng NghÜa Ch©u t¹i Hµ néi: Mêi tham gia lµm Phã ban.

5. §/c NguyÔn V¨n Inh : §UV - Phã chñ tÞch H§ND x· : Uû viªn.

6. §/c Ph¹m Quang Th¸i: §UV - Phã chñ tÞch UBND x·: Uû viªn.

7. §/c Tèng Xu©n §Ønh: §UV- ChØ huy tr­ưëng BCH Qu©n sù x· : Uû viªn.

8. §/c Vò Minh S¬n: §UV - Chñ tÞch Héi n«ng d©n x· : Uû viªn.

9. §/c NguyÔn V¨n HËu: §UV - V¨n phßng §¶ng ñy: Uû viªn.

10. §/c Ph¹m V¨n ChÝnh: §UV - Tr­ưëng Ban v¨n hãa x·: Uû viªn.

11. §/c NguyÔn V¨n Ng÷ : Chñ tÞch Héi cùu chiÕn binh x· : Uû viªn.

12. §/c TrÇn ThÞ Ng¸t: Chñ tÞch Héi phô n÷ x· : Uû viªn.

13. §/c NguyÔn V¨n Ninh: BÝ thư­ §oµn x·: uû viªn.

14. §/c NguyÔn V¨n Ho¹t: KÕ to¸n ng©n s¸ch x·: Uû viªn.

15. §/c Vò Thi Nhung: C¸n bé L§TBXH x· : Uû viªn.

16. §/c Ph¹m ThÞ Hoµng YÕn: V¨n phßng H§ND,UBND x·: Uû viªn.

 

§iÒu 2: Ban vËn ®éng cã tr¸ch nhiÖm gióp §¶ng ñy, H§ND, UBND x· x©y dùng kÕ ho¹ch vËn ®éng vµ tuyªn truyÒn s©u réng tíi c¸c ®ång chÝ  c¸n bé ®¶ng viªn, c«ng chøc, viªn chøc, c¸c tÇng líp nh©n d©n trong x·, c¸c bËc «ng bµ c« b¸c, anh, chÞ em lµ con em NghÜa Ch©u ®ang sinh sèng, c«ng t¸c trªn kh¾p mäi miÒn Tæ quèc vµ n­­ưíc ngoµi, c¸c tæ chøc t«n gi¸o, c¸c tæ chøc Kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi trong vµ ngoµi x· h­ưíng vÒ Quª h­ư¬ng thÓ hiÖn ®¹o lý Uèng n­ưíc nhí nguån, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®èi víi c¸c anh hïng liÖt sü”. B»ng tÊm lßng ñng hé c¶ vÒ c«ng søc, vËt chÊt, tµi chÝnh ®Ó tu söa, n©ng cÊp NghÜa trang liÖt sü, ®¶m b¶o n¬i an nghØ cña c¸c anh hïng liÖt sü ®ư­îc khang trang s¹ch ®Ñp.

Nguån tµi chÝnh thu tõ cuéc vËn ®éng ®­ư­îc qu¶n lý vµ c«ng khai trư­­íc tËp thÓ ®ång thêi chØ dïng vµo viÖc ®Çu tư­­ n©ng cÊp, söa ch÷a NghÜa trang liÖt sü.

§iÒu 3: V¨n phßng §¶ng ñy, V¨n phßng H§ND, UBND, c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, c¸c ®ång chÝ cã tªn t¹i ®iÒu 1 c¨n cø quyÕt ®Þnh thùc hiÖn.

 

N¬i nhËn:           T/M §¶ng ñy x·

- Như ®iÒu 1 ( §Ó TH).                                 bÝ th­­Ư

- Lư­u VP.

                                   Ph¹m v¨n nam

                                           (Đã ký)

 

 

 

 

 

 

  

®¶ng ñy x· NghÜa ch©u                         §¶ng céng s¶n viÖt nam  

 Ban vËn ®éng ñng hé tµi chÝnh        

n©ng cÊp, söa ch÷a NghÜa trang           NghÜa Ch©u, ngµy 04 th¸ng 4 n¨m 2016

   liÖt sü x· NghÜa Ch©u

       

       Sè: 01/KH-BV§                                       

KÕ ho¹ch

vËn ®éng ñng hé tµi chÝnh n©ng cÊp, söa ch÷a

nghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u


- C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 04/Q§-§U ngµy 03/ 04/ 2016 cña §¶ng ñy x· NghÜa Ch©u vÒ viÖc thµnh lËp ban vËn ®éng ñng hé tµi chÝnh n©ng cÊp, söa ch÷a NghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u.

- §­îc sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña §¶ng ñy, ban vËn ®éng x©y dùng kÕ ho¹ch tæ chøc cuéc vËn ®éng ñng hé tµi chÝnh n©ng cÊp, söa ch÷a NghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u ®¹t chuÈn N«ng th«n míi giai ®o¹n n¨m 2016 - 2017 cô thÓ như­ sau:

 

A. Môc ®Ých, yªu cÇu:

Th«ng qua cuéc vËn ®éng nh»m ph¸t huy truyÒn thèng ®oµn kÕt thèng nhÊt, chñ ®éng kh¾c phôc khã kh¨n, kh¬i dËy lßng h¶o t©m, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm viÖc lµm cao ®Ñp cña tËp thÓ c¸n bé, §¶ng viªn c«ng chøc viªn chøc, c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong x·, cïng «ng bµ, c« b¸c, anh, chÞ em ®ang c«ng t¸c, sinh sèng trªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc vµ nưíc ngoµi, h­ưíng vÒ Quª h­¬ng thÓ hiÖn ®¹o lý Uèng n­ưíc nhí nguån, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®èi víi c¸c anh hïng liÖt sü”. B»ng tÊm lßng ñng hé c¶ vÒ c«ng søc, vËt chÊt, tµi chÝnh ®Ó tu söa, n©ng cÊp NghÜa trang liÖt sü, ®¶m b¶o n¬i an nghØ cña c¸c anh hïng liÖt sü ®ư­îc khang trang s¹ch ®Ñp.

Tõ nguån kinh phÝ vËn ®éng ñng hé, kÕt hîp víi nguån ng©n s¸ch ®Çu tư­ cña ®Þa phư­¬ng tËp trung n©ng cÊp, söa ch÷a NghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u ®¹t chuÈn N«ng th«n míi giai ®o¹n n¨m 2016 - 2017.

 B. Néi dung kÕ ho¹ch vËn ®éng:

I. Ph¹m vi ®èi t­ưîng, ph­ư¬ng h­ưíng, chØ tiªu vËn ®éng:

1. Ph¹m vi ®èi tư­îng vËn ®éng bao gåm c¸c ®ång chÝ lµ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch, gi¸o viªn, h­ưu trÝ, mÊt søc, c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n trong x·, c¸c bËc «ng bµ, c« b¸c, anh, chÞ em ®ang c«ng t¸c, sinh sèng trªn mäi miÒn tæ quèc vµ nư­íc ngoµi cã lßng h¶o t©m.

2. Ph­ư¬ng hư­íng chØ tiªu vËn ®éng:

- C¸n bé c«ng chøc x·, c¸c thµnh viªn trong ban vËn ®éng, møc vËn ®éng ñng hé thÊp nhÊt lµ 1.000.000®/ ng­êi trë lªn.

- C¸n bé gi¸o viªn 3 nhµ trư­êng, tr¹m y tÕ, c¸n bé HTX dÞch vô n«ng nghiÖp møc vËn ®éng ñng hé thÊt nhÊt lµ 300.000®/ ng­ưêi trë lªn.

- C¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch bao gåm BÝ thư­ chi bé. tr­ưëng, phã th«n xãm, phã c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ, MTTQ, c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch cña §¶ng ñy, UBND, c«ng an viªn th­ưêng trùc, ®éi trư­ëng ®éi dÞch vô møc ñng hé thÊp nhÊt lµ 200.000®/ ng­ưêi trë lªn.

- C¸n bé h­ưu trÝ, møc søc, h­ưëng l­ư¬ng hư­u vµ nh÷ng ngư­êi h­ưëng trî cÊp hµng th¸ng møc ñng hé thÊp nhÊt lµ 100.000®/ ng­êi trë lªn.

- §èi víi nh©n d©n trong x· møc vËn ®éng phÊn ®Êu tõ 50.000®/ hé trë lªn.

- §èi víi c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc t«n gi¸o, c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt kinh doanh giái trong x·, nh÷ng ng­ưêi c«ng t¸c sinh sèng lµm viÖc ë xa quª hư­¬ng trªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc vµ ë n­ưíc ngoµi trªn tinh thÇn vËn ®éng qua c«ng t¸c tuyªn truyÒn cña MTTQ vµ c¸c ®oµn thÓ ®Ó hư­íng vÒ quª h­ư¬ng hư­ëng øng ñng hé víi tÊm lßng nhiÖt t×nh cao nhÊt.

II. Thêi gian tæ chøc cuéc vËn ®éng:

1.§èi víi c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch, c¸n bé gi¸o viªn 3 nhµ tr­ưêng, tr¹m y tÕ, hư­u trÝ mÊt søc. Thêi gian vËn ®éng tõ ngµy 20/4/2016 ®Õn hÕt ngµy 31/8/2016.

2. §èi víi nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ tËp thÓ, c¸c doanh nghiÖp, c¸c tæ chøc t«n gi¸o, c¸c nhµ h¶o t©m, c¸c hé gia ®×nh s¶n xuÊt kinh doanh giái trong x·, nh÷ng ng­êi c«ng t¸c sinh sèng lµm viÖc ë xa quª h­ư¬ng trªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc vµ ë n­ưíc ngoµi. Thêi gian vËn ®éng tõ ngµy 20/ 4/ 2016 ®Õn hÕt ngµy 31/ 12/ 2016.

III. C«ng t¸c ghi nhËn lßng h¶o t©m ñng hé cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n:

- §Ó ghi nhËn tÊm lßng h¶o t©m cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n ñng hé tµi chÝnh n©ng cÊp, söa ch÷a NghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u. §¶ng ñy - H§ND - UBND - UBMTTQ xin tr©n träng ghi nhËn b»ng c¸c h×nh thøc cô thÓ nh­ sau:

+ Ng­ưêi cã sè tiÒn ñng hé d­íi 100.000® ®­ưîc ghi nhËn vµo sæ vµng lưu danh.

+ Ngư­êi ñng hé tõ 100.000® trë lªn ®­ưîc ghi nhËn vµo sæ vµng l­ưu danh vµ ®­ưîc tÆng b»ng ghi nhËn tÊm lßng vµng.

+ C¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n, c¸c bËc «ng bµ, c« b¸c, anh, chÞ em ®ang c«ng t¸c, sinh sèng trªn mäi miÒn tæ quèc vµ n­íc ngoµi, cã sè tiÒn, vËt chÊt ñng hé trÞ gi¸ tõ 1.000.000® trë lªn ®­ưîc ghi nhËn vµo sæ vµng l­ưu danh, ®ưîc tÆng b»ng ghi nhËn tÊm lßng vµng, ®­ưîc ghi nhËn vµo b¶ng vµng lư­u danh t¹i NghÜa Trang liÖt sü cña x·.

IV. Tæ chøc thùc hiÖn:

1. C¨n cø vµo néi dung kÕ ho¹ch cuéc vËn ®éng ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ cÊp ñy, MTTQ vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tuyªn truyÒn s©u réng tíi c¸n bé §¶ng viªn, c«ng chøc viªn chøc, c¸c tæ chøc kinh tÕ chÝnh trÞ x· héi vµ c¸c tÇng líp nh©n d©n trong x·, «ng bµ, c« b¸c, anh, chi em lµ ng­êi cña quª hư¬ng ®ang c«ng t¸c lµm viÖc trªn kh¾p mäi miÒn tæ quèc vµ n­ưíc ngoµi, hư­ëng øng cuéc vËn ®éng víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ñng hé cao nhÊt.

2. §èi víi c¸c c¬ së th«n xãm: mçi ®¬n vÞ thµnh lËp mét tiÓu ban vËn ®éng do §/c BÝ th­ư chi bé (tr­ưëng ban c«ng t¸c mÆt trËn) lµ trư­ëng tiÓu ban; thµnh viªn tiÓu ban bao gåm c¸c ®/c lµ cÊp uû chi bé, tr­ưëng, phã th«n xãm, c¸c ®/c lµ trư­ëng c¸c ®oµn thÓ chÝnh trÞ - x· héi ë c¬ së.

* Riªng ®èi víi c¸n bé kh«ng chuyªn tr¸ch ë th«n xãm, vµ nh©n d©n cã lßng t©m huyÕt ñng hé ®­îc göi vÒ ®ång chÝ bÝ th­ư chi bé - tr­ưëng ban c«ng t¸c mÆt trËn c¬ së ®Ó tæng hîp göi vÒ ban vËn ®éng.

3. Sè tiÒn vËn ®éng ñng hé cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi x· ®­îc chuyÓn vÒ ban vËn ®éng qua ®ång chÝ NguyÔn Anh Dòng - Chñ tÞch UBMTTQ x· ®Ó tæng hîp b¸o c¸o.

Trªn ®©y lµ néi dung kÕ ho¹ch cuéc vËn ®éng ñng hé tµi chÝnh n©ng cÊp, söa ch÷a NghÜa trang liÖt sü x· NghÜa Ch©u ®¹t chuÈn N«ng th«n míi giai ®o¹n n¨m 2016 - 2017. RÊt mong ®ưîc sù quan t©m l·nh ®¹o chØ ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, tinh  thÇn tr¸ch nhiÖm cña c¸c ®ång chÝ trong ban vËn ®éng, c«ng t¸c tuyªn truyÒn vËn ®éng cña MTTQ vµ cña c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong x· phÊn ®Êu hoµn thµnh v­ưît møc chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra.

 

 N¬i nhËn:                                Tm. Ban vËn ®éng

- TT §¶ng ñy x·.                                  tr­Ưëng ban

- TT HH§ND, UBND x·.

- C¸c chi bé §¶ng trong §¶ng bé.             NguyÔn Quèc to¶n

- C¸c ban ngµnh ®oµn thÓ trong x·.                                (đã ký)

- Ban vËn ®éng. 

                                                            

                                                                         

 

 

Tin mớiimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 21
  • Trong tuần: 1 153
  • Tất cả: 74406
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Đội 10 Xã Nghĩa Phong- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Mail. tranthudo1970@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang