image banner
Đảng bộ xã Nghĩa Phong tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lượt xem: 109

Căn cứ công văn số 708-CV/HU, ngày 19/4/2023 của Huyện ủy Nghĩa Hưng về việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023.

Sáng ngày 21/4/2023 Đảng bộ xã Nghĩa Phong đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại điểm cầu của xã, thành phần tham dự hội nghị trực tuyến gồm có:

+ Đ/c Trần Văn Dũng - BT BCH Đảng bộ, Chủ tịch HĐND xã.

+ Đ/c Vũ Đại Hiến - Phó Bí thư TT Đảng ủy xã.

+ Đ/c Nguyễn Văn Biểu - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã.

+ Các đồng chí trong TTHĐND - lãnh đạo UBND xã.

+ Các đồng chí là UV BCH Đảng bộ xã.

+ Các đồng chí là trưởng, phó các ban, ngành, đoàn thể xã.

+ Các đồng chí Nguyên: Ủy viên BTV huyện ủy, cán bộ cao cấp của lực lượng vũ trang (quân hàm Đại tá trở lên) đã nghỉ hưu, sinh sống trên địa bàn xã.

+ Toàn thể cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

anh tin bai

Hội nghị đã được nghe PGS.TS Phùng Hữu Phú - Nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt nội dung chuyên đề. Chuyên đề gồm 2 phần chính:

Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hóa mới, con người mới xã hội chủ nghĩa.

Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn văn Dân - BTĐU, Chủ tịch HĐND xã: Chủ trì điểm cầu tại xã nhấn mạnh:

 Đây là Chuyên đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Nam Định phát triển toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI đã đề ra.

Để việc học tập chuyên đề đạt kết quả thiết thực, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã đề nghị sau hội nghị này các cơ quan, đơn vị; các ban, ngành, đoàn thể; các chi bộ tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt một nội dung sau:

- Đối với các cấp ủy Đảng:

+ Tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.

+ Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 52-KH/HU ngày 18/02/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Hưng; Kế hoạch số 29-KH/ĐU, ngày 05/4/2023 của Đảng ủy xã về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023.

+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 với quyết tâm chính trị cao, hiệu quả, thiết thực. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ ở cơ sở và giải quyết những vấn đề bức xúc, nảy sinh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; phân công nhiệm vụ cho từng tổ chức, cá nhân, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

+ Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đối với Chính quyền xã: Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc”; Chỉ thị số 11/CT-UBND, ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh Nam Định về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của tỉnh Nam Định”.

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng về kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW, việc triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2023 và chuyên đề toàn khóa gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII, khoá XIII)…

- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội: Thực hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Đối với cá nhân: Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên căn cứ nội sung chuyên đề và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, liên hệ chức năng, nhiệm vụ được giao để xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chi bộ tổng hợp, báo cáo kết quả về Đảng ủy xã (qua Văn phòng Thống kê xã) để theo dõi, báo cáo cấp ủy cấp trên theo quy định./.

Trần Thị Dung - CC Văn phòng Thống kê xã

Tin mớiimage advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 7
  • Hôm nay: 58
  • Trong tuần: 1 190
  • Tất cả: 74443
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Phong - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: Đội 10 Xã Nghĩa Phong- huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Mail. tranthudo1970@gmail.com
  
Chung nhan Tin Nhiem Mang